Be ydi’r Ymddiriedolaeth Cwch Camlas?

 

Ffurfiwyd Ymddiriedolaeth Cwch Camlas Dyffryn Llangollen ym 1983 i godi arian i adeiladu cwch cul ar gyfer pobl anabl a difreintiedig o bob oed. Mae gan yr Ymddiriedolaeth un cwch, sef Glas y Dorlan, ein cwch teithio undydd.

Fe reolir y cwch a’r swyddfa ar seiliau gwirfoddol. Y noddwyr ydi: David Essex, Aled Jones a Brian Kay.

 

 

Faint mae Hyn yn ei Gostio?

Gofynnwn am rodd o £75 fan leiaf am daith undydd, fodd bynnag, os teimlwch y gallwch roi mwy, mae croeso ichi wneud.Pa Gyfleusterau Arbennig sy gan y Cychod?

 

Mae gan y cwch lifft hydrolig i helpu symud cadeiriau olwyn i’r cwch. Fe gynlluniwyd y toiled a’r cyfleusterau ymolchi ar gyfer pobl anabl. Mae modd symud seddau er mwyn gwneud lle i gadeiriau olwyn. Mae’r ffenestri’n rai mawr ac wedi’u gosod yn isel er mwyn darparu golygfa dda a chlir o’r gamlas.

 

Pwy sy’n cael Archebu?

Gellir archebu lleoedd i bobl anabl o unrhyw oed. Mae modd i grwpiau (ysgolion, clybiau, cartrefi, ayyb.), teuluoedd sy ag aelod anabl, neu unigolion archebu’r cwch. Lle bo hynny’n bosib, fe dderbynnir archebion ar sail y cyntaf i’r felin …

 

Faint o Deithwyr gall y Cwch ei ddal?

Ar gyfer Teithiau Hanner-Diwrnod ac Undydd, gall Glas y Dorlan gymryd 12 o bobl (gan gynnwys gofalwyr). Rhaid i gyfradd gofalwyr i bobl anabl gael ei benderfynu gan y rhai hynny sy’n archebu lleoedd. Mae’n well peidio â chael mwy na phedwar person mewn cadeiriau olwyn ar deithiau undydd.  Meistr y Cwch

Mae’r Ymddiriedolaeth yn darparu Capteiniaid sy’n gyfrifol am ddiogelwch y cwch ac am sicrhau fod y cyfarpar angenrheidiol ar gael i’r teithwyr. Dydyn nhw ddim wedi’u hyfforddi i ddelio gydag anableddau.

 

I Le Gallwn ni Fynd?

MAE POB TAITH YN CYCHWYN O FASN TREFOR

Rydym yn gallu cynnig nifer o deithiau o wahanol hyd, yn addas i’r rhan fwyaf o anghenion. Mae’r cwch ar gael i’w ddefnyddio o 9:30yb. Rydym yn ceisio bod mor hyblyg ag sy bosib o ran gosod amserau cychwyn a diweddu ac fe ofynnir i deithwyr ganiatáu 30 munud ar gyfer byrddio cyn cychwyn.

 

Fe allwn gludo 12 teithiwr (gan gynnwys gofalwyr) ar y tro. Ar gyfer grwpiau o hyd at 24 person (gan gynnwys gofalwyr), byddai eu hanner yn mynd ar y cwch o Drefor i Langollen neu’r Galedryd, tra gall y gweddill grwydro o amgylch Llangollen neu’r Galedryd ac i’r gwrthwyneb ar gyfer y daith yn ôl.

 

Mae’n cwch ni wedi’i angori ger Traphont Ddŵr Pontcysyllte, oddeutu 5 milltir o Langollen a 7 milltir o Wrecsam.  

Be sy’n cael ei Ddarparu?

OERGELL – STÔF NWY ac OFFER COGINIO – CYLLYLL a FFYRC SAFONOL – CWPANAU a SOSERI

NODWCH: ar fwrdd Glas y Dorlan, dim ond 12 folt ydi’r cyflenwad trydan: ni fydd teclynnau cyffredin megis eillwyr, sychwyr gwallt, heyrn smwddio ayyb., yn gweithio.

 

Fe gafwyd pob eitem o gyfarpar ar fwrdd y  cwch yn rhoddion caredig ar gyfer cysur a chyfleustra’r teithwyr. Byddai’r Ymddiriedolaeth yn ddiolchgar petaech yn sicrhau y dychwelir pob eitem o gyfarpar ar ddiwedd y daith.

Be Ddylai Teithwyr ddod gyda Nhw?

LLEFRITH a BWYD AR GYFER Y DAITH:

Mae tafarndai ar hyd y Gamlas yn darparu byrbrydau a phrydau ac fe all y Swyddog Archebion neu’r Capten eich cynghori ynglŷn â’r rhain.

CWPANAU a CHYLLYLL a FFYRC ARBENNIG: dylai teithwyr ddod ag unrhyw gymhorthion arbennig fydd eu hangen gyda nhw.

 

TYWELI LLAW a LLIEINIAU SYCHU LLESTRI: Er mwyn glendid, gofynnir i deithwyr gofio dod â’u tyweli a’u llieiniau gyda nhw.

 

DILLAD: Mae’r cwch wedi ei gwresogi’n ganolog, ond dylid dod â dillad cynnes, er mwyn i deithwyr gael eistedd ar y dec blaen os deil y tywydd. Dylai gofalwyr ddod â dillad addas rhag y glaw, sgidiau gwrthlithro, ayyb. Dylai teithwyr hefyd ddod â dillad rhag y glaw, rhag ofn eu bod am fynd i’r lan pan fo hi’n bwrw glaw.

Sut i archebu


Ymddiriedolaeth Cychod Camlas Llangollen (Cychod Camlas i Bobl Anabl) 
Yr Hen Arfdy
2 Stryd Berwyn
Llangollen
LL20 8NF


Tel: +44 (0)1978 861450

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sut y Galla i Helpu?

Mae’r Ymddiriedolaeth yn cael ei rheoli a’i chynnal gan wirfoddolwyr. Mae nifer o ffyrdd y gallwch ein helpu i godi arian i gynnal ein cychod:

Gwnewch gais i fod yn helpwr gwirfoddol, un ai ar y cwch neu trwy godi arian

Trefnwch ddigwyddiad codi arian

Cynhaliwch raffl

Cynnwys Cychod Camlas ar gyfer yr Anabl yn eich ewyllys

Rhowch rodd er cof am rywun annwyl

Arwyddwch Ddogfen Cyfamodi gyda swm penodol pob blwyddyn

Cychwynnwch neu ymunwch â grŵp codi arian yn eich stryd, pentref, tref neu weithle

Anogwch eich cyflogwr i osod cynllun cyfrannu o gyflog ar waith

 Gwnewch gyfraniad uniongyrchol

 Dwedwch wrth eich ffrindiau, cymdogion a chydweithwyr am yr apêl

 

.