Fe werthfawrogir unrhyw fentrau codi arian ar gyfer yr Ymddiriedolaeth.

Rydym bob amser wedi derbyn cefnogaeth gan y gymuned leol ac yn ddiolchgar tu hwnt am hynny. Mae grwpiau megis Merched y Fron, Eirwen Jones a Chantorion Collen a llawer i rai eraill, wedi cynnal digwyddiadau codi arian ar ein rhan o’r cychwyn cyntaf. Yn ddiweddar, derbyniwyd £265.00 gennym o’r Gymanfa Ganu yn Eglwys Fethodistaidd Llangollen a gynhaliwyd yn ystod wythnos Eisteddfod 2010 ac fe gododd Albert Dunlop, Is-gapten Clwb Golff Dyffryn Llangollen £264.00 gan aelodau yn ystod diwrnod cystadleuaeth yr Is-gapten. Cerddodd Richard Davies, ffermwr lleol, ar daith noddedig llynedd gan godi £400. Roedd Mrs. Chris McCallum yn arfer byw yn New Brighton, Minera ac arferai fwynhau gwylio’r cychod ar y gamlas. Fe gofiodd am yr Ymddiriedolaeth yn ei hewyllys ac roeddem yn falch o gyfarfod â’i meibion a’u gwragedd, a ddaeth i wasgaru’i lludw ac i gyflwyno siec am dros £4,500 inni. Dyma rai esiamplau’n unig o haelioni pobl leol.

Cymanfa Ganu yng Nghapel Seion, Llangollen yn codi £250

 

Fe gasglwyd £250 i’r Ymddiriedolaeth yn y Gymanfa Ganu yng Nghapel Seion, Llangollen ar ddydd Sul, Gorffennaf 1af. Hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran, yn enwedig Eirwen Jones, Sheila Birkhead a Meirion Jones.

 

Ladbrokes, Llangollen yn rhoi £1,000 i Ymddiriedolaeth Cwch Camlas Dyffryn Llangollen

 

Rydym yn falch o gael adrodd i Ladbrokes, Llangollen, roi £1,000 i’r Ymddiriedolaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i Ladbrokes am ein cynnwys ninnau fel un o’u rhoddion elusennol. Mae’r llun yn dangos, o’r chwith i’r dde: Selwyn Jones (ymddiriedolwr a chapten gwirfoddol), Ann Bithell a Julia Abdusamed o Ladbrokes, Llangollen a Colin Burman, cadeirydd a chapten gwirfoddol Ymddiriedolaeth y Cwch Camlas 

Dave Mason yn rhoi £1,000 i Ymddiriedolaeth Cwch Camlas Dyffryn Llangollen

 

Yn ei haelioni caredig, fe roddodd Dave Mason, un o’n hymddiriedolwyr, £1,000 i’r Ymddiriedolaeth, fel rhan o’i Gronfa Elusennol pan oedd yn Llywydd Clwb Rotari Wrecsam, yn gynharach eleni. Mae Dave hefyd yn un o’n capteiniaid gwirfoddol ac fe’i gwelir yn y llun, ar y dde, yn cyflwyno’r siec am £1,000 i’r cadeirydd, Colin Burman, yn swyddfa’r Ymddiriedolaeth yn yr Hen Arfdy, ar ddiwedd ein cyfarfod pwyllgor ym mis Tachwedd, 2011

Richard Jones yn codi £560.00 ar gyfer Ymddiriedolaeth Cwch Camlas Dyffryn Llangollen wrth seiclo yn Etape Cymru ar Hydref 9fed., 2011

 

Fe reidiodd Richard Jones yn yr ail her ddigwyddiad beicio ffordd llwyr-gaeedig yn y DU, ar Hydref 9fed, 2011. Dilynodd y llwybr daith 100 milltir (161 cilomedr) trwy Wrecsam a Sir Ddinbych, gan ddenu dros 1600 o ymgeiswyr. Daeth reidwyr o ledled y DU, yn ogystal â Gweriniaeth yr Iwerddon a Sbaen. Roedd dechrau a diwedd y digwyddiad yn Wrecsam, gyda’r reidwyr yn dringo 6,000 troedfedd ar y ffordd, gan gynnwys y ddringfa 3.8 milltir i fyny Bwlch yr Oernant, sy’n codi 1,040 troedfedd mewn uchder ac yn cyrraedd graddiant o hyd at 20%. Diolchodd Colin Burman, y cadeirydd, i Richard a ddewisodd Ymddiriedolaeth y Cwch Camlas fel buddiolwr i’w feicio i godi arian.

Diwrnod Golff Elusen y Capten, Gorffennaf 2ail, 2011

 

Yn dilyn Diwrnod Golff Elusen y Capten yng Nghlwb Golff Dyffryn Llangollen ar Orffennaf 2ail, roedd yr Ymddiriedolaeth wrth eu bodd o dderbyn siec am £2,693.74. Yr elusen arall i gael budd o’r Diwrnod Elusen oedd Tŷ Gobaith, Croesoswallt. Yn y llun, fe welir Kath Delany, Capten y Merched; Albert Dunlop, Capten a’r Ymddiriedolwyr Mary Burman, Gill Thomas a Colin Burman. Mawr ddiolch i bawb a gymerodd ran a chefnogi’r digwyddiad hwn

 

Unwaith eto, roeddem wedi gwirioni fod Eirwen Jones wedi trefnu cyngerdd Nadolig i’r Ymddiriedolaeth. Fel arfer, fe’i cynhaliwyd yn yr Eglwys Fethodistaidd Saesneg, Stryd y Dywysoges, Llangollen. Yn cymryd rhan roedd Cantorion Collen dan arweiniad Eirwen Jones ynghyd ag unawdwyr gwadd. Cefnogwyd y gyngerdd gan Barclays ac fe aeth yr holl arian a gasglwyd tuag at ailwampio Glas y Dorlan.