• Dod yn aelod gwirfoddol o’r criw
  • Glanhau’r cwch
  • Trefnu digwyddiad codi arian
  • Gwerthu tocynnau i raffl a digwyddiadau
  • Cynnwys Cychod Camlas i’r Anabl yn eich ewyllys
  • Rhoi rhodd er cof am rywun annwyl
  • Arwyddwch Ddogfen Cyfamodi gyda swm penodol pob blwyddyn
  • Cychwyn neu ymuno â grŵp codi arian yn eich stryd, pentref neu weithle
  • Annog eich cyflogwr i osod cynllun cyfrannu o gyflog ar waith
  • Gwneud cyfraniad uniongyrchol
  • Dweud wrth ffrindiau, cymdogion a chydweithwyr am yr apêl

Diwrnod ym mywyd meistr y cwch a’i fêt

 

Phil sy ar y ffôn”, galwaf i ar Colin, sy’n ymlacio o flaen y teledu, yn disgwyl yn awyddus cael gwylio ‘chydig o ddyddiau o’r Golff USPGA , “fedrwn ni redeg y cwch fory?” Am benbleth - gwylio’r teledu neu ddiwrnod allan ar y cwch cul!

Mae’r rhagolygon yn dda am unwaith ac mae’r bore’n un teg, ond trwy brofiad, fase’n well inni gymryd dillad rhag y glaw, ymbaréls a sgidiau rhag llithro. Hefo’n brechdanau ‘di paratoi a’r fflasg yn llawn, ffwrdd â ni am Fasn Trefor, gan fod rhaid inni fod ar fwrdd y cwch o leia’ hanner awr cyn i’n teithwyr gyrraedd er mwyn gwneud yn siŵr fod popeth yn gweithio’n iawn.

Heddiw, fe fyddwn ni’n tywys grŵp o henoed, yn ddynion a merched o gartref nyrsio, am eu trip blynyddol ar ein cwch pleser undydd, Glas y Dorlan. Rhaid inni wneud yn siŵr y bydd popeth yn iawn iddyn nhw gael mwynhau’u diwrnod arbennig. Aiff Colin i checio’r injan, yr olew, ayyb., tra mod i’n checio’r tŷ bach a’r basn ‘molchi, rhoi tyweli glân yn eu lle, troi’r nwy ’mlaen a gwneud yn siwr bod digon o ddŵr ar gyfer y trip. Mae’r cwch yn dal 30 galwyn ond fasech chi’n synnu pa mor sydyn mae’n diflannu, rhwng y paneidio i gyd … yna’r holl fflyshio yn y tŷ bach wedyn!

Mae’n ddiwrnod hyfryd o braf a dyma’r teithwyr yn cyrraedd mewn pryd, y naw ohonyn nhw wedi’u gwisgo’u gorau a thri o’u gofalwyr yn cario’u pecynnau picnig. Fe gymer hi dipyn o amser i’w cael ar y cwch gan fod rhai’n fethedig neu mewn cadeiriau olwyn ond mae gynnon ni ramp arbennig a lifft hydrolig sy’n gwneud y joban gymaint haws. Cyn bo hir, mae pawb ‘di setlo lawr a’r tecell yn berwi. Wedi mynd trwy’r materion iechyd a diogelwch a lle i fynd, mae’n bryd i Colin, y capten, a finnau, mêt y capten, adael ein gwesteion a 'thynnu angor' Glassy (ein ffugenw i’r cwch) er mwyn croesi traphont Pontcysyllte. Gan ei bod hi’n ganol wythnos, mae hi’n weddol dawel, felly â hi’n glir o’n blaenau, cawn groesi’n rhwydd.

Mae croesi’r draphont wastad yn gyffrous a heddiw, wrth i’r haul ddisgleirio, mae’r olygfa’n drawiadol, rhwng y Ddyfrdwy ddofn yn tasgu oddi tanom , draw at y Berwyn yn y pellter.

Mae hi’n hanner dydd a ffwrdd â fi i gael cip ar ein teithwyr - mae’r cadeiriau allan ar y dec a nhwythau’n mwynhau cinio hyfryd, gan gynnwys glasiad bach o win! Pawb yn edrych yn fodlon iawn i mi. Dyn ni’n cael rhannu o’u brechdanau a chacen flasus, ond gorfod gwrthod y cynnig o lasiad bach, yn anffodus. Thâl hi ddim i’r criw syrthio i gysgu! Dydi cwch camlas ddim yn cael troi rownd rhywle-rhywle a dyma ni’n cyrraedd twll weindio (man troi) y tu hwnt i Farina’r Waun, lle mae Colin yn trefnu symudiadau’r cwch 65 troedfedd yn ofalus er mwyn troi’r pen blaen am adre. Cyrraedd nôl ym Masn Trefor erbyn 3 o’r gloch a’n grŵp bach blinedig ond hapus yn glanio wedi mwynhau’r daith - ‘chydig oriau allan yn yr awyr agored a newid bach hyfryd i’w rwtîn dyddiol. Yr oll sy raid i ninnau’i wneud rŵan ydi twtio a gwneud yn siwr fod popeth yn ei le ar gyfer y diwrnod canlynol cyn inni adael. Be amdanom ni? Do, gawson ni ddiwrnod gwych hefyd . Allan yng nghefn gwlad brydferth drwy’r dydd a doedd dim hyd yn oed angen yr ymbaréls. Pwy sy isio teledu beth bynnag?